CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 3 VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024

CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 3 VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024

Lượt xem:

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, là dịp tôn vinh... ...